Działalność statutowa

Cele Statutowe Fundacji

 

1.      budowy i prowadzenia ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych;

2.      udzielania specjalistycznej pomocy doradczej (psychologicznej, pedagogicznej, prawnej itp.), rodzinom oraz osobom potrzebującym;

3.      działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja;

4.      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

5.      działalności charytatywnej;

6.      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7.      ochrony i promocji zdrowia;

8.      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9.      upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10.  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12.  nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

13.  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

14.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

15.  upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

16.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17.  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

18.  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19.  upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

20.  ratownictwa życia i ochrony ludzkości;

21.  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

22.  promocji i organizacji wolontariatu;

23.  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

NOWOŚCI

Szybki kontakt z Fundacją

Fundacja TRZCIANY
Trzciany, ul. Kwarcowa 15
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

KRS 0000344499
NIP 5361877483
REGON 142182376

e-mail: biuro@trzciany.pl
tel. +48 0 504 059 983